Những tiếng hô Hồ Chí Minh

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 21/1968 (20/05/1968)

Đêm Paris chấm dứt với âm thanh đinh tai cho những người đàm phán của Hà Nội. Mỗi ngày vào lúc 7 giờ 30, đồng hồ báo thức của họ reo vang lên trong tầng một của khách sạn “Lutetia”.

"Tôi thương lượng từ thế mạnh…" Chicago Daily News. Ảnh biếm họa từ báo Der Spiegel số 21/1968

“Tôi thương lượng từ thế mạnh…” Chicago Daily News. Ảnh biếm họa từ báo Der Spiegel số 21/1968

Tiếp tục đọc