Thuyết dẫn đường sai lầm trong chính trị của Hoa Kỳ (hết)

Donald Zagoria

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 22/1968 (27.05.1968)

Phần thứ ba và là phần có hại nhất của Thuyết Domino cho rằng kết cuộc của cuộc xung đột ở Việt Nam sẽ quyết định chiến lược tương lai của Cộng Sản trong toàn châu Á. Tất nhiên là các đảng Cộng Sản trong toàn châu Á sẽ chăm chú theo dõi các phát triển ở Việt Nam và sẽ rút ra những kết luận nào đó. Nhưng kết cuộc ở Việt Nam sẽ không mang tính quyết định trong lúc các đảng Cộng Sản ở châu Á đưa ra chiến lược cho tương lai.

Người lính Việt Cộng, 1965. Ảnh: AP

Người lính Việt Cộng, 1965. Ảnh: AP

Tiếp tục đọc