Ngày Này Năm Xưa

Tháng Năm

06/05/1972: Việt Nam Cộng Hòa giữ được An Lộc

11/05/1969: Lính nhảy dù đánh trận “Đồi Thịt Băm”

13/05/1972Tiếp tục giao tranh ác liệt ở Quảng Trị và Kontum

17/05/1972: Nam Việt Nam tăng viện gần An Lộc

18/05/1972: Nam Việt Nam chiến đấu mở đường vào An Lộc

20/05/1969: Kennedy chỉ trích trận “Đồi Thịt Băm”

22/05/1964: Rusk cảnh cáo người Bắc Việt